Uploader: Toby
Country: United Kingdom
Uploaded: Jun 25, 2018
Price: Free

Please, verify you are not robot to load rest of pages

mushaf uthmani - pdf download free

International Conference on Aqidah, Dakwah And Syariah 2015 (IRSYAD2015), Kuala Lumpur, 12 th – 13th October 2015
Seminar Antarabangsa Akidah, Dakwah Dan Syariah 2015 (IRSYAD2015), Kuala Lumpur, 12-13 Oktober 2015
KHILAF ULAMA’ DALAM BERAMAL AL-QURAN RASM UTHMANI:
SUATU SOROTAN.
Shaharuddin Pangilun
Pensyarah Jabatan Tahfiz Al-Quran Dan Al-Qiraat,
Akademi Islam.
KUIS.
ABSTRAK:
Kemukjizatan al-Quran adalah bersifat syumul dan sempurna yang meliputi kehidupan
manusia. Di samping penulisan, penyalinan, penerbitan dan pengedaran mushaf al-Quran di
jana demi keperluan umat Islam yang semakin bertambah. Namun persoalannya, penerbitan
mushaf al-Quran terdapat dalam pelbagai bentuk serta metode yang pelbagai menimbulkan
tandatanya sejauhmanakah mushaf al-Quran itu dapat dipelihara dan dijamin kesuciannya.
Dalam kertas ini penulis cuba mengambil pendekatan metode perbandingan dalam
menghurai persoalan kaedah yang digunakan di dalam kedua-dua mushaf al-Quran yang
mempunyai metode yang berbeza, di samping melihat secara dekat apakah maksud Rasm
Uthmani dan Imla’i yang menjadi punca persoalan ini. Metode persejarahan juga digunakan
untuk melihat perkembangan penulisan sehingga timbul dua metode yang berbeza sebagai
latar perbahasan ini. Seterusnya pengkaji akan mendedahkan perbahasan di kalangan
ulama’ terhadap perbezaan pandangan dan kupasan serta kehujjahan di kalangan mereka.
Pada akhir kajian, penulis mendapati bahawa terdapat tiga pendapat ulama’ yang menjadi
pegangan mereka dan ikutan masyarakat Islam umumnya. Oleh itu penulis menyarankan
sebagai titik-tolak dalam penyelesaian persoalan ini supaya tidak berlarutan bahawa kita
perlu kembali kepada metode penulisan asal. Di samping itu tidak pula meninggalkan
pembaharuan yang telah dilakukan oleh para alim ulama’ selagi mana tidak terpesong dari
matlamat penurunan al-Quran yang sebenar, di mana kita perlu manafaatkan perubahan
tersebut demi kebaikan ummah sejagat.
Kata kunci: Mushaf, Al-Quran Al-Karim, Quran Majid, Rasm Uthmani, Rasm Imla’i.
PENDAHULUAN
Kemukjizatan Al-Quran adalah bersifat syumul dan sempurna. Namun bila menyentuh dari
sudut penulisan dan penerbitan al-Quran para ulama’ telah banyak memberi ulasan dan
pandangan serta pendirian mereka terhadap Rasm Uthmani atau Ram Imla’i dengan tujuan
menjaga kepentingan ummah Islam. Dalam menjamin keaslian dan kesucian al-Quran
pemeliharaan kaedah penulisan al-Quran yang telah diperakui oleh Rasulullah S.A.W.
menjadi topik perbahasan ulama’ salaf dan khalaf. Oleh itu jumhur ulama’ menyarankan
kepada mereka yang hendak menulis al-Quran hendaklah mengikut penulisan awal dan
melarang menulis al-Quran selain daripada Rasm Uthmani.1
1
Abdul Karim Ibrahim ‘Iwadh Saleh, Al-Muthaf fi Rasm al-Mushaf, (Tanta Mesir: Dar al-Sahabah li alTurath. 2006), m.s. 91.
PENGENALAN
Al-Rasm (
) berarti
2
yang bermakna bekas, peninggalan. Mengikut bahasa Arab al-
rasm memiliki beberapa persamaan makna seperti
dan
yang memberi erti sama,
iaitu ‘tulisan’. Menurut Syeikh Ali Muhammad al-Dabba’, Rasm Uthmani ialah satu ilmu
yang menjelaskan perbezaan penulisan dalam Masahif Uthmani dengan kaedah penulisan
Imla’i.3 Dr. Sya‘ban pula berpendapat Rasm Uthmani ialah satu keterangan yang
membicarakan mengenai tulisan dalam Masahif Uthmaniyyah yang dihantar ke kota-kota
Islam ketika itu. Di mana kaedah penulisan dalam mushaf tersebut merangkumi tujuh huruf
al-Qur’an, ditulis tanpa baris dan titik, bacaan Rasulullah S.A.W. semasa semakan terakhir di
hadapan Jibril A.S. serta bacaan yang tidak dimansuhkan4.
SEJARAH RINGKAS PERKEMBANGAN RASM UTHMANI DAN RASM IMALA’I
Sejarah telah mencatat dalam peperangan al-Yamamah yang berlaku selepas kewafatan
Rasulullah S.A.W., ramai sahabat yang menghafaz al-Quran yang menemui syahid ialah
seramai tujuh ratus orang5. Peristiwa ini telah menjadikan Umar Ibn al-Khattab R.A.
memberi pandangan kepada Abu Bakr al-Siddiq R.A. untuk mengumpul al-Quran. Bagi
melaksanakan tanggungjawab dan amanah yang besar ini, beliau telah memilih Zaid Ibn
Thabit R.A.6
Setelah selesai penulisan al-Quran, ia disimpan oleh Abu Bakr al-Siddiq R.A. dan
setelah beliau meninggal dunia ia diambil oleh Umar Ibn al-Khattab R.A. Apabila Umar R.A.
meninggal dunia Suhuf tersebut disimpan oleh anaknya dan juga isteri Rasulullah S.A.W.
iaitu Hafsah Binti Umar R.A.. Sumbangan yang mereka lakukan adalah amat besar
sehinggakan Ali Ibn Abi Talib R.A. berkata, manusia yang paling banyak mendapat
ganjaran dalam berkhidmat kepada al-Quran ialah Abu Bakr, semoga Allah merahmati Abu
Bakr, sesungguhnya dia adalah orang pertama mengumpul al-Quran.7
Penyalinan semula mushaf al-Quran8 semasa khalifah Uthman Ibn Affan R.A.berlaku
apabila Huzaifah ibn al-Yaman R.A. telah menyertai peperangan al-Rayyi9 yang berada
dalam kawasan Azarbaijan. Dalam perjalanan, beliau telah melihat perbalahan dan
2
Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam, cet 30, (Bairut: Dar al-Masyriq. 1986), m.s. 259 dan lihat Ibn Manzur,
Lisan al-‘Arabi, jilid 12, cet.1, (Bairut: Dar Sadir. 1990), m.s. 241
3
Ali Muhammad Dabba’, Samir al-Talibin Fi Rasm wa Dabt Kitab al-Mubin, cet. 1, (Kaherah: Maktabah alAzhar li Turath. 1999), m.s. 22
4
Dr. Sya‘ban Muhammad Ismail, Al-Qira’at Ahkamuha wa Masdaruha, (Kaherah: Dar al-Salam.1986M/
1406H) ,m.s. 84.
5
Ali Muhammad Dabba’, Samir al-Talibin Fi Rasm wa Dabt Kitab al-Mubin, Cet 1, (Kaherah: Maktabah alAzhar li Turath. 1999), m.s. 9. Terdapat beberapa pendapat tentang bilangan sahabat R.A. yang mati syahid
dalam peperangan di Yamamah, Syeikh Abdul ‘Azim al-Zarqani dalam kitabnya Manahil al-Irfan berpendapat
bilangan sahabat R.A. yang syahid di Yamamh sama bilangan semasa peperangan Bi’ru Ma’unah jumlah
keseluruhanya ialah 140 orang. Al-Zarqani, Manahil al-‘Irfan, jld. 1, m.s.. 136. Bagi Syeikh Ali Dabba’ dan
Syeikh Makki Nasar, mereka berpendapat sahabat R.A. yang syahid dalam peperangan di Yamamah ialah
seramai 1,200 orang dan 700 daripadanya ialah kalangan Qurra’.
6
Muhammad Makki Nasr al-Juraisi, Nihayat al-Qaul al-Mufid Fi Ilmi Tajwid al-Quran, cet 1, (Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyyah. 2003), m.s. 189.
7
Muhammad Abdul ’Azim Al-Zarqani, Manahil ’Irfan Fi ’Ulum al-Quran, jilid 1, cet. 2, (Beirut: Darul Kutub
Ilmiyyah. 2004), m.s. 141.
8
Ali Muhammad Dabba’, Samir al-Talibin Fi Rasm wa Dabt Kitab al-Mubin, m.s. 10.
9
Peperangan ini berlaku pada tahun 30 Hijrah.
2
pertelingkahan umat Islam yang masing-masing mendakwa bacaan merekalah lebih baik dari
bacaan yang lain. Peristiwa tersebut telah diberitahu kepada Uthman Ibn Affan R.A. dan
beliau telah mengambil langkah yang tepat dengan menyalin al-Quran dalam bentuk mushaf.